REGULAMIN

Regulamin apartamentów Enklawa nad Kwisą

 1. Apartament wynajmowany jest na doby. Dla każdego Apartamentu podana jest cena wyjściowa. Końcowa cena za dany Apartament zależy od sezonu, rodzaju Apartamentu (nr 1 / nr 2/ nr 4) oraz ilości osób w tym Apartamencie.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu jest objęte dodatkową opłatą.
 4. Klucze do apartamentu zostaną przekazane w Świeradowie-Zdroju przy ulicy Grunwaldzkiej 20 (kod pocztowy 59-850). Po godzinie 20 możliwe jest odebranie kluczy po wcześniejszym kontakcie.
 5. Dokładny termin i godzina przyjazdu Gościa do apartamentu powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dzień przed przyjazdem, osobie odpowiedzialnej za rezerwację wskazanej przez Enklawę nad Kwisą. W przypadku braku możliwości dotarcia przez Gościa do apartamentu na umówioną godzinę należy o tym fakcie poinformować obsługę obiektu.
 6. Podczas zameldowania pobierana jest gotówką opłata klimatyczna / uzdrowiskowa (5,00 zł za osobę za dobę; obowiązuje od 01 stycznia 2023 roku).
 7. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.
 8. Enklawa nad Kwisą zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:
  1. nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości
  2. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  3. odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu
  4. stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
  5. odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowej opłaty
  6. odmawia dokonania preautoryzacji na karcie
 9. Gość za zgodą Enklawy nad Kwisą może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.
 10. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 11. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 12. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.
 13. Większe niż normalne zużycie ręczników skutkujące ich zniszczeniem, obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 50 zł za sztukę.
 14. Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych Enklawie nad Kwisą oraz osobom trzecim zarówno w Lokalu jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania Enklawy nad Kwisą lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 15. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Enklawa nad Kwisą pobiera od Klienta, podczas wydawania kluczy do lokalu, kaucję. Kaucja podlega zwolnieniu w ciągu 7 dni po opuszczeniu Lokalu , po potrąceniu równowartości szkód wyrządzonych przez Klienta oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
 16. Potrącenia należności Enklawy nad Kwisą z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
 17. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia, w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Enklawa nad Kwisą zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentów w powyższych sytuacjach.
 18. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuj się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Enklawa nad Kwisą może również odmówić wydania kluczy.
 19. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest niedozwolone. Złamanie tego zakazu skutkuje karą pieniężną w wysokości 300 zł za każdą zarezerwowaną przez Gościa dobę. (Chyba, że ustalono inaczej w formie pisemnej).
 20. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, Enklawa nad Kwisą obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.
 21. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
 22. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Enklawy nad Kwisą zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Enklawa nad Kwisą uprawniona będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
 23. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić Enklawie nad Kwisą wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.
 24. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Lokalu oraz piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce postojowe). Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł za sztukę
 25. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 26. Enklawa nad Kwisą zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do skrócenia rezerwacji i zwrotu środków za niewykorzystane noclegi.
 27. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 28. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla Enklawy nad Kwisą.

 

 

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Enklawa nad Kwisą, z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 20, 59-850 Świeradów Zdrój;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@enklawanadkwisa.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu realizacji umowy – podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 lit b RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przekazywane żadnej stronie trzeciej i będą wykorzystywane wyłącznie dla świadczenia usług noclegowych w Enklawie nad Kwisą;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą̨ do momentu zakończenia pobytu w Enklawie nad Kwisą;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / ich niepodanie może skutkować odmową realizacji usługi.